Reglaments

Vispārīgie noteikumi

Par šķīrējtiesu, izšķiramie strīdu veidi un piemērojamās tiesību normas

Saturs

I Vispārīgie noteikumi

 1. Baltijas Komercdarījumu Šķīrējtiesa
 2. Šķīrējtiesā izšķiramie strīdi
 3. Strīda izšķiršanā piemērojamās materiālo tiesību normas

Atvērt sadaļu...

Šķīrējtiesas līgums

Līguma jēdziens, forma, puses, līguma spēks un piemērojamais likums

Saturs

II Šķīrējtiesas līgums

 1. Šķīrējtiesas līguma jēdziens
 2. Šķīrējtiesas līguma puses
 3. Šķīrējtiesas līguma forma
 4. Šķīrējtiesas līguma spēks
 5. Šķīrējtiesas līgumam piemērojamais likums

Atvērt sadaļu...

Šķīrējtiesas procesa sagatavošana

Pakļautības noteikšana, šķīrējtiesnešu un ekspertu iecelšana, noraidīšana un citas saistītās procedūras

Saturs

III Šķīrējtiesas procesa sagatavošana

 1. Strīda pakļautības noteikšana
 2. 1Prasības nodrošinājums pirms prasības celšanas strīdos, kas pakļauti izšķiršanai šķīrējtiesā
 3. Šķīrējtiesnesis
 4. Šķīrējtiesnešu skaits
 5. Šķīrējtiesnešu iecelšana
 6. Šķīrējtiesneša atcelšana
 7. Šķīrējtiesneša noraidījuma pamati
 8. Šķīrējtiesneša noraidījuma kārtība
 9. Šķīrējtiesneša pilnvaru izbeigšanās
 10. Šķīrējtiesneša pilnvaru izbeigšanās sekas
 11. Eksperta, tulka un sekretāra noraidīšana un tā sekas

Atvērt sadaļu...

Strīda izšķiršana Šķīrējtiesā

Šķīrējtiesas procesa norises nosacījumi, ierobežojumi un prasību pamatošana

Saturs

IV Strīda izšķiršana Šķīrējtiesā

 1. Pušu līdztiesība un sacīkste
 2. Šķīrējtiesas procesa kārtības noteikšana
 3. Termiņi
 4. Procesuālo termiņu nokavējuma sekas, to apturēšana, atjaunošana un pagarināšana
 5. Strīda izšķiršanas vieta
 6. Šķīrējtiesas valoda
 7. Pušu pārstāvība
 8. Šķīrējtiesas procesa konfidencialitāte
 9. Šķīrējtiesas procesa uzsākšana
 10. Prasības pieteikuma iesniegšana
 11. 1Paziņojums par šķīrējtiesas procesa uzsākšanu
 12. Atsauksme uz prasības pieteikumu
 13. Pretprasība
 14. Prasības grozīšana un papildināšana
 15. Strīda izšķiršana Šķīrējtiesā
 16. Korespondence
 17. Sekas, ja puse nepiedalās šķīrējtiesas procesā
 18. Pierādījumi
 19. 1Rakstveida pierādījumu pieprasīšana
 20. Ekspertīze
 21. Puses izstāšanās procesuālās sekas
 22. Tiesības uz iebildumiem
 23. Protokols

Atvērt sadaļu...

Šķīrējtiesas nolēmumi

Šķīrējtiesas nolēmumu pieņemšana un statusi, izlīgums

Saturs

V Šķīrējtiesas nolēmumi

 1. Nolēmumu pieņemšana šķīrējtiesā
 2. Izlīgums
 3. Šķīrējtiesas spriedums
 4. Kārtība, kādā apliecināmi šķīrējtiesnešu paraksti uz nolēmuma
 5. Strīda izšķiršanas atlikšana
 6. Šķīrējtiesas procesa apturēšana
 7. Prasības atstāšana bez izskatīšanas
 8. Šķīrējtiesas procesa izbeigšana

Atvērt sadaļu...

Šķīrējtiesas procesa izdevumi

Šķīrējtiesas procesa maksas un to atlīdzināšanas noteikumi

Saturs

VI Šķīrējtiesas procesa izdevumi

 1. Šķīrējtiesas procesa izdevumi
 2. Prasības summa
 3. Šķīrējtiesas procesa izdevumu atlīdzināšana
 4. Ar strīda izšķiršanu saistītie izdevumi

Atvērt sadaļu...

Faili
lejuplādēšanai
Baltijas Komercdarījumu Šķīrējtiesas reglaments pieejams lejuplādēšanai vienā failā latviešu valodā.
Reglamenta tulkojumi krievu un angļu valodās šajā lapā būs pieejami, kā tiks pieņemti tā tulkotie varianti.